Văn bản qppl : 02/2007/tt

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ NỘI VỤ ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ********

Số: 02/2007/TT-BNV

Hà Nội, ngày 25 mon 05 trong năm 2007

THÔNGTƯ

HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG khi NÂNG NGẠCH, CHUYỂN NGẠCH, CHUYỂN LOẠICÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Nghị định số204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về cơ chế tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;Căn cứ Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của chính phủ nước nhà sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm2003 của chính phủ nước nhà về việc tuyển dụng, thực hiện và làm chủ cán bộ, công chứctrong các đơn vị sự nghiệp ở trong nhà nước;Căn cứ Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của thiết yếu phủvề cơ chế tiền lương, cơ chế trang phục so với cán bộ, công chức, viên chức kiểmtoán công ty nước và cơ chế ưu tiên so với kiểm toán viên công ty nước;Căn cứ Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 mon 10 năm 2003 củaChính che về việc tuyển dụng, thực hiện và cai quản cán bộ, công chức trong số cơquan bên nước;Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương lúc nâng ngạch, đưa ngạch, chuyển một số loại công chức,viên chức như sau:

I. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Cán bộ, công chức, viên chức đãđược xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ, bao gồm:

1.

Bạn đang xem: Văn bản qppl : 02/2007/tt

các chức danh đã có xếp lương theo bảnglương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát ban hành kèm theo Nghịquyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ Quốchội về việc phê chuẩn chỉnh bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ so với cán bộlãnh đạo của phòng nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểmsát.

2. Cán bộ, công chức đã làm được xếp lươngtheo bảng lương trình độ chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán Nhà nước phát hành kèm theo Nghịquyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban thường vụ Quốchội phê chuẩn chỉnh bảng lương với phụ cấp chức vụ đối với cán cỗ lãnh đạo kiểm toánNhà nước; bảng lương, phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, công chức kiểm toánNhà nước; chính sách ưu tiên đối với kiểm toán viên bên nước.

3. Cán bộ, công chức, viên chức đã được xếplương theo bảng lương chăm môn, nghiệp vụ, vượt hành, phục vụ phát hành kèmtheo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về chếđộ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cùng lực lượng vũ khí (sauđây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP), gồm:

a. Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệpvụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan công ty nước (bao bao gồm cả cán cỗ giữchức danh do thai cử trực thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chínhvà hưởng phụ cấp cho chức vụ chỉ huy và công chức ở xã, phường, thị trấn);

b. Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệpvụ đối với cán bộ, viên chức trong số đơn vị sự nghiệp của phòng nước;

c. Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừahành, phục vụ trong các cơ quan đơn vị nước và những đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Cán bộ, công chức, viên chức nêutại những Khoản 1, 2 cùng 3 mục I này được cơ quan bao gồm thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệmvào ngạch (sau đây call là ngạch mới) khi nâng ngạch, chuyển ngạch, gửi loạicông chức, viên chức (ngạch cán bộ, công chức, viên chức đang giữ trước khinâng ngạch, gửi ngạch, đưa loại, sau đây gọi là ngạch cũ).

II. CÁCH XẾP LƯƠNG

1. Xếp lương lúc nâng ngạch công chức,viên chức :

a. trường hợp chưa hưởng phụ cấp cho thâmniên vượt form ở ngạch cũ thì căn cứ vào thông số lương đang hưởng sống ngạch cũ đểxếp vào thông số lương bởi hoặc cao hơn nữa gần tuyệt nhất ở ngạch mới. Thời hạn hưởnglương ngơi nghỉ ngạch new được tính kể từ ngày ký đưa ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới. Thờigian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được xem như sau: nếu như chênh lệchgiữa hệ số lương được xếp sinh sống ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng sống ngạch cũbằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương thân 2 bậc lương gần cạnh ở ngạch cũ,thì được tính tính từ lúc ngày ký ra quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơnchênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từngày xếp hệ số lương sẽ hưởng sinh sống ngạch cũ.

b. trường hợp vẫn hưởng phụ cấp thâmniên vượt khung ở ngạch cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp cho thâmniên vượt khung đang hưởng làm việc ngạch cũ để xếp vào thông số lương bởi hoặc cao hơngần tốt nhất ở ngạch mới. Thời gian hưởng lương nghỉ ngơi ngạch mới và thời hạn xét nâng bậclương lần sau sống ngạch new được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạchmới.

Ví dụ 1: Bà nai lưng Thị A đã hưởng6% phụ cung cấp thâm niên vượt form ở ngạch chuyên viên (mã số 01.003) tính từ lúc ngày01 tháng 4 trong năm 2007 (tổng hệ số lương 4,98 cộng 6%VK đã hưởng nghỉ ngơi ngạch chuyênviên là 5,28). Bà A đạt kỳ thi nâng ngạch nhân viên chính và cho ngày 01tháng 02 năm 2008 được cơ quan có thẩm quyền ký ra quyết định bổ nhiệm vào ngạchchuyên viên thiết yếu (mã số 01.002), thì bà A được địa thế căn cứ vào tổng hệ số lươngđang hưởng ở ngạch nhân viên là 5,28 này nhằm xếp vào hệ số lương cao hơn nữa gầnnhất là 5,42 bậc 4 ngạch chuyên viên chính. Thời gian hưởng lương sinh hoạt ngạchchuyên viên chủ yếu và thời gian xét nâng bậc lương lần sau sống ngạch chuyên viênchính của bà A được tính tính từ lúc ngày 01 mon 02 năm 2008 (ngày ký đưa ra quyết định bổnhiệm vào ngạch nhân viên chính).

c. trường hợp tất cả tổng hệ số lương cộng phụcấp thâm niên vượt khung đã hưởng sinh sống ngạch cũ to hơn hệ số lương nghỉ ngơi bậc cuốicùng trong ngạch mới, thì xếp vào thông số lương sống bậc sau cuối trong ngạch mớivà thừa hưởng thêm thông số chênh lệch bảo lưu cho bởi tổng hệ số lương cùng phụcấp rạm nhiên thừa khung đang hưởng sinh sống ngạch cũ. Thời gian hưởng lương sinh hoạt ngạchmới (kể cả thông số chênh lệch bảo lưu) và thời hạn xét tận hưởng phụ cấp thâm niênvượt size ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Hệ số chênh lệch bảo lưu giữ tại điểmc này (tính tròn số sau lốt phẩy 2 số) thừa kế trong suốt thời gian cán bộ,công chức, viên chức xếp lương làm việc ngạch mới. Sau đó, trường hợp cán bộ, công chức, viênchức thường xuyên được nâng ngạch hoặc đưa ngạch khác, thì được cộng thông số chênhlệch bảo lưu giữ này vào thông số lương (kể cả phụ cung cấp thâm nhiên vượt khung, ví như có)đang hưởng nhằm xếp lương vào ngạch được chỉ định khi nâng ngạch hoặc chuyển ngạchvà thôi hưởng thông số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B đanghưởng 15% phụ cấp thâm niên vượt size ở ngạch kiểm ngân viên (mã số 07.047) kểtừ ngày thứ nhất tháng 02 năm 2007 (tổng hệ số lương 3,63 cộng 15%VK sẽ hưởng sinh sống ngạchkiểm ngân viên là 4,17). Đến ngày 01 tháng 10 năm 2007, ông B đủ điều kiện vàđược cơ quan gồm thẩm quyền quyết định nâng lên ngạch cán sự (mã số 01.004). Dotổng thông số lương 4,17 sẽ hưởng sinh hoạt ngạch kiểm ngân viên to hơn hệ số lương4,06 sống bậc sau cùng trong ngạch cán sự, yêu cầu ông B được xếp vào hệ số lương4,06 bậc 12 ngạch cán sự với được hưởng trọn thêm thông số chênh lệch bảo lưu lại 0,11 (4,17- 4,06) tính từ lúc ngày 01 tháng 10 năm 2007 (ngày bổ nhiệm vào ngạch cán sự). Đếnngày 01 mon 10 năm 2009, sau đủ hai năm và tất cả đủ điều kiện, ông B được hưởng 5%phụ cấp cho thâm niên vượt form ở ngạch cán sự cùng vẫn tiếp tục được hưởng hệ sốchênh lệch bảo lưu 0,11.

Đến ngày thứ nhất tháng 3 năm 2010,ông B đủ điều kiện và được cơ quan gồm thẩm quyền quyết định nâng lên ngạchchuyên viên (mã số 01.003) thì ông B được căn cứ vào tổng hệ số lương cùng hệ sốchênh lệch bảo lưu và 5% phụ cung cấp thâm niên quá khung đã hưởng làm việc ngạch cán sựlà 4,37 (4,06 + 0,11 + 5%VK của 4,06) để xếp vào hệ số lương cao hơn nữa gần tuyệt nhất ởngạch chuyên viên là 4,65 bậc 8 cùng thôi hưởng thông số chênh lệch bảo giữ 0,11 kểtừ ngày 01 tháng 3 năm 2010 (ông B sẽ hưởng phụ cấp cho thâm niên vượt size ở ngạchcán sự nên thời hạn hưởng lương ở ngạch chuyên viên và thời hạn xét nâng bậclương lần sau sinh hoạt ngạch nhân viên được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệmvào ngạch siêng viên).

Xem thêm: Download Gta 4 Offline Kèm Hướng Dẫn Cách Tải Gta 4 Cho Máy Yếu Mới Nhất 2021

2. Xếp lương khi đưa ngạch trong cùngloại công chức, viên chức:

a. Trường hòa hợp được chỉ định vào ngạch mớitrong thuộc nhóm ngạch với ngạch cũ (ngạch cũ với ngạch mới có cùng thông số bậclương), thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp cho thâm niên vượt form (nếu có) đanghưởng sống ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởngphụ cấp cho thâm niên vượt khung nếu gồm ở ngạch cũ) quý phái ngạch mới.

b. Trường phù hợp được bổ nhiệm vào ngạch mớicó thông số lương thuộc bậc cao hơn nữa ngạch cũ (ví dụ từ bỏ ngạch trực thuộc A2.2 lịch sự ngạchthuộc A2.1), thì triển khai như giải pháp xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chứchướng dẫn trên Khoản 1 mục II Thông bốn này.

c. Trường thích hợp được chỉ định vào ngạch mớicó thông số lương thuộc bậc thấp hơn ngạch cũ (ví dụ từ bỏ ngạch trực thuộc A2.1 lịch sự ngạchthuộc A2.2), thì thực hiện như biện pháp xếp lương gợi ý tại điểm a Khoản 2 nàyvà thừa hưởng thêm thông số chênh lệch bảo lưu mang đến bằng hệ số lương (kể cả phụ cấpthâm nhiên vượt khung, nếu có) đã hưởng nghỉ ngơi ngạch cũ. Thông số chênh lệch bảo lưunày được triển khai như chỉ dẫn tại điểm c Khoản 1 mục II Thông tư này.

3. Xếp lương lúc chuyển một số loại công chức,viên chức:

Trường phù hợp công chức, viên chứcđủ tiêu chuẩn chỉnh và đk được cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định chuyển một số loại côngchức, viên chức từ một số loại A0 sang nhiều loại A1; từ loại B, các loại C sang một số loại A (gồm A0và A1) hoặc từ loại C sang nhiều loại B, thì thực hiện như giải pháp xếp lương lúc nâng ngạchcông chức, viên chức trả lời tại Khoản 1 mục II Thông tứ này.

4. Xếp lương so với cán bộ, công chức,viên chức đang làm việc và đã có quyết định nâng ngạch, đưa ngạch, thay đổingạch (do được bổ sung cập nhật hoặc có chuyển đổi về phân các loại công chức, viên chức) từsau ngày được đặt theo hướng dẫn đưa xếp lương cũ thanh lịch lương bắt đầu theo Nghị định số204/2004/NĐ-CP (sau ngày 26 tháng 01 năm 2005) đến trước ngày Thông bốn này cóhiệu lực thực hiện (trừ các trường hợp luật pháp tại các Khoản 6, 7, 8 với 10 MụcIII Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 mon 8 năm 2005 của cục Nội vụ cùng cáctrường hợp đang được hưởng bảo lưu thông số phụ cấp cho chức vụ lãnh đạo):

a. ví như tính lại theo hướng dẫn trên Thôngtư này mà lại được xếp bậc lương, tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặcxét hưởng phụ cung cấp thâm nhiên vượt form (nếu có) nghỉ ngơi ngạch mới hữu ích hơn thì đượcđiều chỉnh lại theo phía dẫn trên Thông bốn này.

Riêng thời gian hưởng bậc lươngmới (sau khi xếp lại lương theo luật tại điểm a này) được xem thống nhất kểtừ ngày ký ra quyết định xếp lại bậc lương và ngoại trừ truy lĩnh tiền lương,không tính đóng hưởng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế phần chênh lệch giữa kếtquả gửi xếp lại lương theo hướng dẫn tại Thông tứ này so với đưa ra quyết định củacơ quan bao gồm thẩm quyền từ bỏ sau ngày 26 tháng 01 năm 2005 đến trước thời gian ngày Thông tưnày có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

b. nếu như tính lại theo phía dẫn trên Thôngtư này nhưng mà không hữu dụng hơn thì không xếp lại lương đối với các trường phù hợp này.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

1. Thông tư này còn có hiệu lực thực hành sau15 ngày, tính từ lúc ngày đăng Công báo.

Bãi vứt Khoản 4 vàKhoản 5 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của BộNội vụ chỉ dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thayđổi công việc và những trường thích hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơyếu và doanh nghiệp Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan bên nước và những đơn vị sựnghiệp của nhà nước.

2. Thẩm quyền ra quyết định xếp lương khinâng ngạch, đưa ngạch và gửi loại đối với cán bộ, công chức, viên chức(bao bao gồm cả trường hợp khí cụ tại điểm a Khoản 4 mục II Thông tứ này) thực hiệntheo phân cấp cho hiện hành.

Trong quá trình thực hiệnnếu có vướng mắc, ý kiến đề xuất phản ánh về cỗ Nội vụ nhằm nghiên cứu, giải quyết.