Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp hai lần chiều rộng và mặc tích là 98 m2.Tính chu vi của hình chữ nhật

( toán lớp 4)


*

bn tìm hiểu thêm bài này;

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng.Có diện tích s bằng 196cm2. Tính chu vi hình đó.?

bài giải

Gọi chiều dài là a, chiều rộng là b (cm). *) chiều dài gấp hai chiều rộng đề xuất a =2b (1) *) Có diện tích s bằng 196 cm2 yêu cầu : ab = 196 (2) cụ (1) vào (2) ta đc: 2b^2 = 196 --> b = căn(98), a = 2 căn (98). Vậy chu vi bằng (a+b) x 2 = 6 căn (98)


1 lớp 4B có 35 học sinh . Số học sinh như vội vàng rưỡi số học sinh nam .Tính số học sinh nam , số học viên nữ

2 một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp rất nhiều lần lần chiều rộng và diện tích là 98 m2 . Tính chu vi của hình chữ nhật kia

( toán lớp 4)


Bài 1 :

vội vàng rưỡi = 3/2

Ta coi số học viên nam là 2 phần thì số học viên nữ là 3 phần như thế .

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng

Ta tất cả tổng số phần bằng nhau là :

3 + 2 = 5 ( phần )

Số học viên nữ là :

35 : 5 x 3 = 21 ( học viên )

Số học sinh nam là :

35 - 21 = 14 ( học sinh )

Đáp số : 14 học viên nam cùng 21 học viên nữ .


Một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai lần chiều rộng và diện tích là 98 mét vuông . Tính chu vi của hình chữ nhật

toan lop4


Một hình chữ nhật có diện tích s là 98 mét vuông . Biết chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó


Chia hình chữ nhật thành hai hình vuông vắn bằng nhau diện tích mỗi hình vuông là:

98: 2= 49 (m2)

Cạnh hình vuông vắn (chiều rộng HCN) là 7m (vì 7 x 7 = 49)

Chiều lâu năm hình chữ nhật:

7 x 2 = 14 (m)

Chu vi HCN:

(14+7) x 2= 42 (m)


Gọi crlà a thì cdlà(2aleft(a>0 ight))

Ta có(acdot2a=50Leftrightarrow a^2=25Leftrightarrow a=5left(a>0 ight))

Do kia chu vi là(left(a+2a ight)cdot2=left(5+10 ight)cdot2=30left(m ight))


Gọi chiều dài, chiều rộng theo thứ tự là a,b(m)(a,b>0)

Theo đề bài bác ta có:

(left{eginmatrixa.b=50\a=2bendmatrix ight.)(Rightarrow2b.b=50Rightarrow b^2=25Rightarrow b=5left(do.b>0 ight))

(Rightarrow a=2b=2.5=10)

Chu vi là:(left(5+10 ight).2=30left(m ight))


một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm gấpđôi chiều rộng . Diện tích s hình chữ nhậtđó là 98 m2.Tính chu vi hình chữ nhậtđó ?


Ta có : chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2

diện tích = chiều dài x chiều rộng

=> diện tích = chiều rộng lớn x 2 x chiều rộng

=> chiều rộng x chiều rộng = diện tích : 2 = 98 : 2 = 49(m2)

mà 49 = 7x7 nên chiều rộng = 7m

Chiều nhiều năm là : 7x 2 = 14 (m)

Chu vi hình chữ nhật chính là : (14+7) x 2 = 42 (m)

Đúng cho bạn nha bạn !


GOI CHIEU RONG HINH CHU NHAT LA A , CHIEU dai HINH CHU NHAT LA B TA nuốm A.2=B (1). VI DIEN TICH CUA thông thường LA 98 mét vuông NEN TA DUOC

A.B=98TU (1)TA DUOC A.A.2=98

NEN A.A=49, SUY RA A=9 .THAY A=9 VAO (10 TA DUOC 9.2=18

VAY CHU VI HINH CHU NHAT bởi LA : (9+18).2=54

D/S=54

 


1.Hình chữ nhật có chiều lâu năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật có diện tích 189cm2, chiều rộng 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn mặc tích của hcn


1. Chiều rộng là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều dài là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều lâu năm là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật sẽ là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều dài hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( centimet )

3. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều nhiều năm hcn là : 8 x 4 = 32 ( centimet )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2)


Đúng 0
phản hồi (0)

k mk đi

ai k mk

mk k lại

thanks


Đúng 1
phản hồi (0)

Giúp mình giải câu hỏi lớp 4 : cho hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật đó, hiểu được nếu ta tăng chiều dài và chiều rộng mỗi chiều 3 m thì được một hình chữ nhật new có diện tích hơn hình chữ nhật ban đầu 72m2


Lớp 4 Toán
2
0
Gửi hủy

Mình vẽ sơ thứ thì tính được nhưng không áp theo cách lớp 4 : Chiều lâu năm của hình chữ nhật rộng là 72:3=24m ; chiều rộng hình chữ nhật cũ mang (24-3):3 = 7m -> Chiều dàihình chữ nhật cũ là: 7x2 = 14m -> Diện tích, chu vi.


Đúng 0

comment (0)

Gọi chiều nhiều năm là a ; chiều rộng lớn là b

Ta tất cả a = 2 x b

=> Diện tíchhình chữ ban sơ là a x b

=> diện tích s hình chữ nhật new là : (a + 3) x (b + 3) = a x b + 3 x a + 3 x b + 9 = a x b + 3 x (a + b) + 9

Lại bao gồm (a x b + 3 x (a + b) + 9) - a x b = 72

=> (a x b - a x b) + 3 x (a + b) + 9 = 72

=> 3 x (a + b) = 72 - 9

=> 3 x (a + b) = 63

=> a + b = 21

=> 2 x b + b = 21 (Vì a = 2 x b)

=> 3 x b = 21

=> b = 7

=> a = 14

=> Chu vi thuở đầu là (7 + 14) x 2 = 42 m

Diện tích ban đầu là 7 x 14 = 98 m2


Đúng 0
phản hồi (0)

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi cạnh hình vuông vắn có diện tích là 64 m2 . Chiều lâu năm gấp 3,5 lần chiều rộng lớn . Tính chu vi và mặc tích thửa ruộng hình chữ nhật kia .


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi bỏ

Vì 64=8x8 => cạnh hình vuông = 8.

Mà cạnh hình vuông = chiều rộng hình chữ nhật

=> chiều rộng hình chữ nhật bằng 8.

Xem thêm: A Subreddit Dedicated To The Love Live! School Idol Festival Official Web Site

vậy chiều dài hình chữ nhật bằng:8x3,5=28 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(28+8)x2= 72 (m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

28x8=224 (m2)


Đúng 0

comment (0)

ticks nhé bạn cầu xin bạn đó vì mình đã bị olm trừ mất điểm hỏi đáp rùi


Đúng 0
phản hồi (0)

Vì 64=8x8 => cạnh hình vuông = 8.

Mà cạnh hình vuông = chiều rộng hình chữ nhật

=> chiều rộng hình chữ nhật bằng 8.

vậy chiều dài hình chữ nhật bằng:8x3,5=28 (m)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(28+8)x2= 72 (m)

Diện tích hình chữ nhật đó là:

28x8=224 (m2)

tích nha


Đúng 0
bình luận (0)

TOP 6 BÀI TOÁN CHỈ DÀNH mang lại HỌC SINH NÂNG CAO LỚP 4

1.Có một hình vuông,nếu mở rộng trở về bên cạnh phải 2 cm và mở rộng về bên cạnh trái 4 centimet thì được một hình chữ nhật gồm chu vi bởi 48 cm.Tính diện tích hình vuông.

2.Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 28 cm,chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 2 cm.Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

3.Có một cái sân hình vuông vắn chu vi đôi mươi cm,người ta mở rộng trở về bên cạnh phải 2m và mở rộng bên trái 1m.Hỏi sau khi mở rộng chu vi sân là bao nhiêu?

4.Một hình chữ nhật có chiều lâu năm gấp 3 lần chiều rộng và có diện tích khoảng 75cm2.Tính chu vi hình chữ nhật đó?

5.Cho một hình vuông vắn có chu vi 96cm.Chia hnhf vuông đó thành 2 hình chữ nhật gồm hiệu hai chu vi bởi 12cm.Tính chu vi từng hình chữ nhật.

6.Có một hình chữ nhật có chu vi 70cm,được chia thành hai phần bởi một đoạn thẳng tuy vậy song với chiều rộng sao để cho phần trước tiên là một hình vuông,phầnthứ hai là hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Tìm diện tích s hình chữ nhật ban đầu?

NHANH TAY TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI ĐỂ ĐƯỢC TICK NHÉ!!!


Lớp 4 Toán
7
0
Gửi hủy

Đố ai giải được việc này HIHI


Đúng 0

phản hồi (0)

6 câu vậy, nhằm đăng từng tí chứ


Đúng 0
comment (0)

hình như đề bài xích ghi không nên thì phải chúng ta ơi


Đúng 0
comment (0)
olm.vn hoặc hdtho
baovetiengiang.com