For, sinceago là các giới từ được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, nghĩa của chúng gần giống nhau khiến cho người mới học tiếng Anh dễ nhầm lẫn. Vậy làm thế nào để chúng ta phân biệt chúng? Đừng lo lắng, bạn hãy cùng baovetiengiang.com phân biệt cách sử dụng for/since/ago nhé!


*

Cùng baovetiengiang.com phân biệt cách sử dụng for since ago


1. Phân biệt giới từ forsince

Chúng ta sử dụng forsince để diễn tả một sự việc nào đó đã xảy ra được bao lâu.

Bạn đang xem: Cách dùng since for ago

*

Since + thời điểm trong quá khứ (8 o’clock, Monday, 1997, etc.)

UseExample

Được dùng với ý nghĩa là “kể từ, cách đây, tính từ một thời điểm trong quá khứ tới hiện tại”.

Thường được dùng với thì Hiện tại hoàn thành (Present perfect) hoặc Hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous)

Richard has been in Canada since January. (= from January to now)

(Tôi đã học tiếng Anh kể từ năm 2006.)

 

– For + khoảng thời gian (two hours, eight weeks, etc.)

UseExample

Được dùng với ý nghĩa là “trong suốt”.

Dùng for khi muốn diễn tả một thời gian nhưng không nhất thiết nói rõ bắt đầu hay chấm dứt khi nào ở quá khứ.

Richard has been in Canada for six months. (not ‘since six months’)

(Richard đã ở Canada trong suốt sáu tháng.)

 

Ví dụ:

SinceFor
8 o’clockAprillunchtimetwo hours5 days6 months
Monday2017we came30 minutes10 yearsyears
26 OctoberChristmashe got up3 weeksagesa long time

 

2. Giới từ ago

ago + khoảng thời gian

UseExample

Mang nghĩa chỉ “trước đây”, cách đây một khoảng thời gian nào đó.

Thường dùng với thì quá khứ đơn simple past trong quá khứ chỉ một hành động đã chấm dứt cách đây một thời gian.

Susan started her new job three weeks ago. (= three weeks before now)

(Susan đã bắt đầu công việc mới của mình ba tuần trước.)

3. Phân biệt giới từ agofor

 UseExample
agoĐề cập đến một mốc thời gian trong quá khứ, sử dụng ago trong thì quá khứ đơn không phải thì hiện tại hoàn thành.

When did Jill arrive in Ireland? (Jill đã đến Ireland khi nào?)

– She arrived in Ireland three days ago. (Cô ấy đã đến Ireland ba ngày trước.)

forCho biết thời gian của một hành động và trả lời cho câu hỏi bao lâu. for có thể được sử dụng ở hầu hết các thì, và nó thường được sử dụng với thì hiện tại hoàn thành.How long has she been in Ireland? (Cô ấy đã ở Ireland bao lâu?)

– She has been in Ireland for three days. (Cô ấy đã ở Ireland trong ba ngày.)

 

Bây giờ hãy cùng baovetiengiang.com hoàn thành các bài tập sau để củng cố kiến thức nhé!

Practice 1. Choose “for” or “since” to fill in the blank. (Chọn “for” hoặc “since” để điền vào chỗ còn trống.)

Jill has been in Ireland since Monday.Jill has been in Ireland for three days.My aunt has lived in Australia ______ 15 years.Margaret is in her office. She has been there ______ 7 o’clock.India has been an independent country ______ 1947.The bus is late. We’ve been waiting ______ 20 minutes.Nobody lives in those houses. They have been empty ______ many years.

Xem đáp án

3. My aunt has lived in Australia for 15 years.Dì của tôi đã sống ở Úc được 15 năm.Giải thích: for + khoảng thời gian4. Margaret is in her office. She has been there since 7 o’clock.Margaret đang ở trong văn phòng của cô ấy. Cô ấy đã ở đó từ 7 giờ tối.Giải thích: since + mốc thời gian5. India has been an independent country since 1947.Ấn Độ là một quốc gia độc lập từ năm 1947.Giải thích: since + mốc thời gian6. The bus is late. We’ve been waiting for 20 minutes.Xe buýt đến muộn. Chúng tôi đã đợi trong 20 phút.

Xem thêm: Tìm Bài Thơ " Ba Đồng Một Mớ Trầu Cay Không Bằng Tình Nghĩa Một Cây Vàng

Giải thích: for + khoảng thời gian7. Nobody lives in those houses. They have been empty for many years.Không ai sống trong những ngôi nhà đó. Chúng đã trống trong nhiều năm.Giải thích: for + khoảng thời gian

Practice 2. Complete the sentences. Use the words in brackets (…) + for or ago. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ trong ngoặc (…) + for hoặc ago.)

Jill arrived in Ireland three days ago. (three days)Jill has arrived in Ireland for three days. (three days)Linda and Frank have been married _________. (20 years)Linda and Frank got married _________. (20 years)Dan arrived __________. (ten minutes)We had lunch _________. (an hour)Silvia has been learning English _________. (six months)

Xem đáp án

3. Linda and Frank have been married for 20 years.Linda và Frank đã kết hôn trong suốt 20 năm.Giải thích: khoảng thời gian sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành.4. Linda and Frank got married 20 years ago.Linda và Frank kết hôn cách đây 20 năm.Giải thích: khoảng thời gian sử dụng trong thì quá khứ đơn.5. Dan arrived ten minutes ago.Dan đến mười phút trước.Giải thích: khoảng thời gian sử dụng trong thì quá khứ đơn.6. We had lunch an hour ago.Chúng tôi đã ăn trưa một giờ trước.Giải thích: khoảng thời gian sử dụng trong thì quá khứ đơn.7. Silvia has been learning English for six months.Silvia đã học tiếng Anh trong suốt sáu tháng.Giải thích: khoảng thời gian sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành.

 

Vậy là chúng ta đã cùng nhau phân biệt cách sử dụng for/since/ago. Hy vọng bài viết này giúp bạn bổ sung những cấu trúc cần thiết. Và bạn cũng đừng quên ghé thăm baovetiengiang.com để cùng tìm hiểu thêm những cấu trúc ngữ pháp bổ ích khác mỗi ngày nhé!

Nếu bạn muốn giao tiếp tiếng Anh một cách tự tin với phản xạ tự nhiên, thành thạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết và sử dụng dễ dàng trong học tập và công việc, hãy ghé qua và cùng tham khảo Khóa học tiếng Anh toàn diện 4 kỹ năng của baovetiengiang.com nhé!