Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đã xem: Cả nhì hộp tất cả 13,6kg bít neu chuyen tu hop thu nhat thanh lịch hop thu nhì 1,2 kg đậy thi so kg đậy dung trong moi hop bang nhau hoi luc dau moi hop teo bao nhieu kg che


Bạn đang xem: Cả hai hộp có 13,6kg chè

*

cả nhì hộp gồm 13,6kg bịt neu chuyen tu hop thu nhat lịch sự hop thu hai 1,2 kg bịt thi so kg che dung trong moi hop bang nhau hoi luc dau moi hop co bao nhieu kilogam che


Xem thêm: Phận Đời - Đời Xuôi Ngược

*

ca hai hop co 13,6 kg che . Neu chuyen tu hop thu nhat sang trọng hop thu hai 1,2 kg bịt thi so kg che dung vào moi hop bang nhau . Hoi luc dau moi hop teo bao nhieu kg che?


*

ta có: hộp trước tiên chuyển 1.2 k trà sang hộp hai mới cân nhau hì bao độc nhất hơn bao thứ ai 2.4kg chè

Lúc này câu hỏi chuyển sang vấn đề tổng-hiệu

hộp thứ nhất = (13.6 +2.4) /2 = 8kg chè

hôp vật dụng hai = 8 - 2.4 = 5.6kg chè

Chúc bạn hoc giỏi

ta có: hộp trước tiên chuyển 1.2 k chè sang hộp nhì mới bằng nhau thì bao nhất hơn bao trang bị ai 2.4kg chè

Lúc này việc chuyển sang việc tổng-hiệu

hộp trước tiên = (13.6 +2.4) /2 = 8kg chè

hôp đồ vật hai = 8 - 2.4 = 5.6kg chè

Chúc bạn hoc giỏi

sau khi gửi 1,2 kg trà từ hộp thứ nhất sang hộp máy hai , số kg trà mỗi vỏ hộp là 13,6:2=6,8

số kg chè hộp 1 là : 6,8+1,2 = 8 kg

số kg chè hộp 2 là 6,8-1,2=5,6 kg

tick cho khách hàng nha

Ca 2 hop co 13,6 kilogam che. Neu chuyen tu hop thu nhat sang hop thu nhì 1,2 kg đậy thi so kg đậy dung trong moi hop bang nhau. Hoi luc dau moi hop teo bao nhieu kg che?

CA 2 HOP co 13,5KG che NEU CHUYEN TU HOP THU NHAT sang HOP THU 2 1,2KG CHETHI SO KG bịt DUNG trong MOI HOP BANG NHAU HOI LUC DAU MOI HOP teo BAO NHIEU kilogam CHE

Sau khi đưa mỗi hộp tất cả là

13,6:2=6,8

Hộp đồ vật nhất ban đầu có là

6,8+1,2=8

Hộp thư hai lúc đầu có là

13,6-8=5,6

ĐS:8kg;5,6kg

ca hai hop teo 13,6 kg bịt neu chyuen tu hop thu 1 lịch sự hop thu 2 1,2 kg che thi so kgdung trong moi hop bang nhau .hoi luc dau moi hop teo bao nhieu kilogam che

goi x,y lan luot la so kg bịt trong 2 hop thu 1 va thu 2. Ta co:

x+y=13,6 (1)

x-1,2=y+1,2 (2)

tu (2) suy ra:

x-1,2=y+1,2=>x=y+1,2+1,2=y+2,4

Thay bieu thuc tren vao (1) ta duoc:

x+y=13,6

hay: y+2,4+y=13,6

=>2y=13,6-2,4=11,2=>y=11,2:2=5,6

suy ra: x=y+2,4=5,6+2,4=8

Vay: hop 1 co 8 kg che

hop 2 teo 5,6 kg che

Ca nhì hop 13,6kg đậy .Neu chuyen tu hop thu nhat sang trọng hop thu hai1,2kg bít thi so ki lo gam bít dung moi hop bang nhau. Hoi luc dau moi hop co bao nhieu ki lo gam che?

ca nhị hop teo 27,2 kg che .neu chuyen tu hop 1 lịch sự hop 2 2,4 kilogam thi nhì hop bang nhau. Hoi luc dau hop 1 co bao nhieu kgche

ca 2 thung teo 26,12 kg keo .neu chuyen tu thung thu nhat sang thung thu nhị 2,4 kg keo dán giấy thi so kg keo trong moi thung bang nhau. Hoi luc dau moi hop co bao nhieu kg keo

thùng trước tiên hơn thùng thứ hai số kẹo là

2,4x2=4,8 kg

thùng đầu tiên có số kẹo là

(26,12-4,8):2=10,66kg

thùng trang bị hai có số kg kẹo là

26,12-10,66=15,46kg

Trung binh cong so GAO cua hai bao la 45,6kg neu chuyen tu bao thu nhat quý phái bao thu hai 2,7kg thi so GAO trong hai bao bang nhau hoi luc dau moi bao co bao nhieu kg

co 5 hop keodung so keo bang nhau .

neu lay ra moi hop 24cai thi so keo con lai trong cac hop bang so keo teo trong 3 hop luc dau .Hoi moi hop luc dau teo bao nhieu cai keo?